RESEARCH PAPER
Adaptation of the Five Love Language Scale to Turkish Language
Sibel Dincyurek 1  
,  
 
 
More details
Hide details
1
Dogu Akdeniz Universitesi, Gazimagusa, CYPRUS
Online publish date: 2018-02-27
Publish date: 2018-02-27
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(5):1999–2008
KEYWORDS
ABSTRACT
Marriage is a social environment created by individuals with the purpose of sharing their lives and founding their family, and it is of great importance so that the individual can adapt to his environment and becomes a beneficial person to the society. For this reason, it is assumed that knowledge of love language of individuals, developing factors related to marriage harmony satisfaction and conducting new researches will increase the life satisfaction and happiness in marriage. In addition, it is believed that signification of lives of individuals and their reinforcement in emotional and material sense will create the basis of healthy families. The aim of this study is to adapt the Five Love Language Scale developed by Egbert and Polk (2006) to Turkish culture. The sample of this research consists of 459 individuals, 257 of whom are females and 202 of whom are males. Scholars at Education Faculty were utilized in order to perform the validation and reliability study of the scale which was developed for English speaking couples to measure the love language of married individuals and after a preliminary test the scale was adapted to Turkish language.
 
REFERENCES (35)
1.
Bal, H. (2007). Bağlanma stilleri, cinsiyet roller ve evlilik uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished Master’s Thesis). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 
2.
Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 
3.
Baloğlu, N., & Karadağ, E. (2008). Ögretmen Yetkinliğinin Tarihsel Gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (56), 571-606.
 
4.
Bastas, M. (2016). Development of the Teacher’s Burnout Scale. The Anthropologist, 23(1), 2.
 
5.
Brislin, R. (1973). Questionnaire wording and translation. Cross-cultural research methods, 32-58.
 
6.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 
7.
Büyükşahin, A. (2004). Türkiye'de Uyarlama Çalışmaları Yapılmış ya da Türk Kültüründe Geliştirilmiş Ölçeklerin Kısa Tanımı. Türk Psikoloji Dergisi, 129-143.
 
8.
Campbell, D. T., & Russo, M. J. (2001). Social measurement. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
 
9.
Çelik, M. (2006). Evlilik Doyum Ölçeği Geliştirme Çalışması (Doctoral Thesis). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 
10.
Chapman, G. (1992). The five love languages: How to express heartfelt commitment to your mate. Chicago: Northfield Publishing.
 
11.
Cohen R. J., & Swerdlik M. E. (2010). Psychological testing and assessment. Boston: McGraw-Hill Companies.
 
12.
Deniz, K. Z. (2007). The adaptation of psychological scales. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1), 1-16.
 
13.
Edenborough, R. (1999). Using psychometrics: a practical guide to testing and assessment. London: Kogan Page.
 
14.
Egbert, N., & Polk, D. (2006). Speaking the language of relational maintenance: A validity test of Chapman's (1992) five love languages. Communication Research Reports, 1-8. https://doi.org/10.1080/174640....
 
15.
Erberk, E., Beştepe, E., Akar, H., Eradamlar, N., & Alpkan, R. (2005). Evlilik Uyumu. Düşünen Adam Dergisi, 39-47.
 
16.
Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar (1. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 
17.
Floyd, K. (2006). Communicating affection: Interpersonal behavior and social context. NY: Cambridge University Press.
 
18.
Gladding, S. T. (2002). Levity and learning: Lessons from life in a family and family counseling. The Family Journal, 10(4), 370-372. https://doi.org/10.1177/106648....
 
19.
Hambleton, R. K., & Bollwark, J. (1991). Adapting tests for use in different cultures: Technical issues and methods Bulletin of the International Testing Commission, 18, 3–32.
 
20.
Hambleton, R. K., & Kanjee, A. (1995). Increasing the validity of cross-cultural assessments: Use of improved methods for test adaptations. European Journal of Psychological Assessment, 11(3), 147. https://doi.org/10.1027/1015-5....
 
21.
Karasar, N. (1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.
 
22.
Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
 
23.
Kurnaz, M. A., & Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4(1), 29-49.
 
24.
Levinger, G., & Huston, T. L. (1990). The social psychology of marriage. NY: Guilford Press.
 
25.
MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological methods, 4(1), 84. https://doi.org/10.1037/1082-9....
 
26.
Millett, K. (1987). Cinsel Politika (Seçkin Selvi, Trans.). İstanbul: Payel Yayınevi.
 
27.
Satir, V. (2001). İnsan Yaratmak: Aile Terpisinin Başyapıtı. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 
28.
Savaşır, I., Sezgin, N., & Erol, N. (1992). 0-6 Yaş Çocuklar İçin Gelişim Tarama Envanteri Geliştirilmesi: Ön Çalışmalar.Türk Psikiyatri Dergisi, 33-38.
 
29.
Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 
30.
Tezbaşaran, A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Psikoloji Derneği Yayınları.
 
31.
Toraman, C., Ferit, A. C. A. R., & Aydin, H. (2015). Primary School Teachers' Attitudes and Knowledge Levels on Democracy and Multicultural Education: A Scale Development Study. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 49, 41.
 
32.
Tuğrul, C., Öztan, N., Kabakçı, E. et al. (1993). Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği’nin Standardizasyon çalışması. Türk Psikiyatri Derg, 4, 83-88.
 
33.
Tutarel-Kışlak, Ş. (1997). Evlilik uyumu ile nedensellik ve sorumluluk yüklemeleri arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 12(40), 55-64.
 
34.
Tutarel-Kışlak, Ş. (1999). Evlilikte uyum ölçeğinin (EUÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması. 3P Dergisi, 7(1), 50-57.
 
35.
Ural, A., & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi: SPSS 10.0-12.0 for windows. Ankara: Detay Yayıncılık.
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215