SPECIAL ISSUE PAPER
An Evaluation of Local and Oral History of Cyprus Teaching on the Basis of Postmodern Education: Student and Teacher Opinions
 
More details
Hide details
1
Near East University, Ataturk Faculty of Education, Nicosia, NORTHERN CYPRUS
Online publish date: 2017-11-01
Publish date: 2017-11-01
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2017;13(11):7295–7306
KEYWORDS
This article has been presented in ICES 2017 - International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies. This article belongs to the special issue " Interdisciplinary Research on the Environmental Education, Educational Studies in Sustainability & Instructional Technologies and Designs".
ABSTRACT
In postmodern education philosophy, the areas of interest of students, student-oriented teaching and regulating learning-teaching environments according to the student are essential. Based on this viewpoint, the purpose of this research is to evaluate the student-related factors in terms of Cyprus history. The aim is to determine the attitudes of students towards Cyprus history (in the case of local-oral history) and to explore the student-related problems from the perspective of teachers in particular. In the study, the attitude levels of students are determined and the problems experienced in Cyprus history are described; furthermore, this is followed by a discussion on postmodern education and local-oral history education. Postmodern education in the case of Cyprus history is evaluated. In this context, the problem sentence of the research is as follows: “What are the student and teacher opinions in regard to local and oral Cyprus history education on the basis of postmodern education?” The model of this study is a mixed research method, which is based on both quantitative and qualitative data. Stratified random sampling was used in this study and a total of 800 secondary and high school students from five different districts of Cyprus were reached.
 
REFERENCES (48)
1.
Akbaba, B. (2005). İnkılap Tarihi Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 65-78.
 
2.
Akbaba, B., Demirtaş, B., Birbudak, T. S., & Kılcan, B. (2014). Tarih Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal Of World Of Turks, 6(2), 207-226.
 
3.
Aktekin, S. (2009). Türkiye’de Tarih Eğitimi. Çok Kültürlü Bir Avrupa İçin Tarih Ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, 27-44.
 
4.
Aydın, H. (2006). Eğitimde Modern ve Postmodern Modeller. Bilim ve Gelecek Dergisi, 33, 60-69.
 
5.
Bal, M. S. (2011). Türkiyede Tarih Öğretiminin Sorunları Ve Çözüm Yolları Konusunda Öğretmen Adayı Ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması/A Comparıson Of Vıews Of In-Servıce And Pre-Servıce Teachers On Problems Of Hıstory Teachıng And Solutıons For These Problems. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15).
 
6.
Bal, M. S. (2014). Türkiyede Tarih Öğretiminin Sorunları Ve Çözüm Yolları Konusunda Öğretmen Adayı Ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması, 371-387.
 
7.
Carda, E. (2013). The Quest İn Postmodern Literature: An Analysis Of The Quest İn Thomas Pynchon’s The Crying Of Lot 49 And Paul Auster’s City Of Glass. Universty Of Wien, Magistra Der Philosophie.
 
8.
Cunce, S. (2001). Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi (çev: B. Bülent Can, Alper Yalçınkaya). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 
9.
Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Türk Eğitim Sistemi Ve PISA Sonuçları. Akademik Bilişim, 2(4), 1-9.
 
10.
Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig, Yaz/42, 77-93.
 
11.
Doll, W. E. Jr. (1993). A Post-Modern Perspective on Curriculum. New York: Teachers College Press, xvi + 232. ISBN 0-807-73217-6.
 
12.
Doltaş, D. (2003). Postmodernizm ve Eleştirisi, Tartışmalar, Uygulamalar. Ankara: İnkılap Yayınları.
 
13.
Elban, M. (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Dersine İlişkin Tutumları: Ankara İli Kazan İlçesi Örneği. Turkish Journal Of Educational Studies, 2(2).
 
14.
Fetter, J. P (2011). Alternative Styles in String Music Education: Identity Development and Curriculum Design in the Postmodern Era (Doctoral Thesis). Department of Music Education Eastman School of Music University of Rochester Rochester, New York.
 
15.
Gül, K. O., & Yılmazer, A. (2016) Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersine Karşı Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, International Journal Of Social Science, 51, 517-537.
 
16.
Harvey, D. (2003). Postmodernliğin Durumu (çev: Sungur Savran). İstanbul: Metis Yayınları.
 
17.
Hollinger, R. (2005). Postmodernizm ve Sosyal bilimler, Tematik Bir Yaklaşım (çev.Ahmet Cevizci). İstanbul: Parardigma Yayınları.
 
18.
Hughson, J. (2013). The Postmodernist Always Rings Twice: Reflections on the “New” Cultural Turn in Sports History. The International Journal of the History of Sport, 30(1), 35-45. doi:10.1080/09523367.2012.740665.
 
19.
İskender, P. (2007). Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 631-638.
 
20.
Jencks, C.(2010). What is Postmodernism? New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
 
21.
Kamer, S. T., & Şimşek, A. S. (2016). Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi. Journal Of Kirsehir Education Faculty, 17(2).
 
22.
Korkmaz, S., & Güneyli, A. (2017). Impact of Technology-Assisted Context-Based Teaching on the Listening Skills of Teacher Candidates. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(8), 4669-4677.
 
23.
Latif, D. (2010). Dilemmas of moving from the divided past to envisaged united future: Rewriting the History Books in the North Cyprus. Special Issue Int’l J. Educ. L. & Pol’y, 35.
 
24.
Lixin, L. (2004). Letter to my sister about Doll’s 4R’s. Transnational Curriculum Inquiry, 1(1) http://nitinat.library.ubc.ca/....
 
25.
Lyotard, J. F. (2000). Postmodern Durum (çev: Ahmet Çiğdem). Ankara: Vadi Yayınları.
 
26.
McCrum, M. E. (2010). Teaching History in Postmodern Times: History Teachers’ Thinking about the Nature and Purposes of Their Subject. Professional Doctorate in Education University of Sussex.
 
27.
Morgül, İ., Seçken, N., & Yücel, A. S. (2016). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 62-72.
 
28.
Mutluer, C. (2015). Tarih Derslerinin Tolerans Eğitimindeki Yeri: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 10(11).
 
29.
Nicholls, J. (2006). The Possibilities for Comparing a Syllabus Topic in School History Across Cultures (Degree of D.Phil). Educational studies, Universty of Oxford.
 
30.
Öksüz, Y., Demir, E. G., & Adem, İ. C. İ. (2016). Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının “Çokkültürlü Eğitim” Kavramına İlişkin Metaforlarının İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59).
 
31.
Özer, E. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde Yerel Ve Sözlü Tarih Etkinliklerinin Programlanması (Unpublished Masters Thesis). Konya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 
32.
Öztürk, İ. H. (2009). Yeni Ortaöğretim Tarih Programları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. The First International Congress of Educational Research, 1-3 May 2009, Çanakkale.
 
33.
Papadakis, Y. (2008). Narrative, Memory and History Education in Divided Cyprus: A Comparison of Schoolbooks on the” History of Cyprus”. History & Memory, 20(2), 128-148.
 
34.
Safran, M. (1993). Değişik Öğrenim Basamaklarında Tarih Dersine İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Dergisi, 2, Ankara.
 
35.
Safran, M., & Ata, B. (1998). Okul dışı tarih öğretimi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 87-94.
 
36.
Sarup, M. (2004). Post-yapısalcılık ve Postmodernizm (çev: Abdülbaki Güçlü) (2.Baskı). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 
37.
Şam, E. A. (2007). Amasya Eğitim Fakültesinde Farklı Bölümlerde Okuyan Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3).
 
38.
Şimşek, A. (2003). Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı. GÜ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 143-157.
 
39.
Şimşek, A. (2010). Sınıf Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretimine İlişkin Tutumları. International Online Journal Of Educational Sciences, 2(1).
 
40.
Thompson, P. (1999). Geçmişin Sesi (çev: Şehnaz Layıkel). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 
41.
Tosh, J. (2005). Tarihin Peşinde (çev: Özden Arıkan) (2. Baskı). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 
42.
Turan, R. (2015). Tarih Öğretmenlerinin Lise Tarih Derslerinin Genel Amaçlarının Öğrencilere Kazandırılma Düzeylerine İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği). Turkish Journal Of Educational Studies, 2(3).
 
43.
Turkan, A., Aydın, H., & Üner, S. S. (2016). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 15(1).
 
44.
Ulusoy, K., & Gülüm, K. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Tarih Ve Coğrafya Derslerine Yönelik Tutumları (Adıyaman Örneği). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25.
 
45.
Vural, Y., & Özuyanık, E. (2008). Redefining İdentity İn The Turkish-Cypriot School History Textbooks: A Step Towards A United Federal Cyprus. South European Society And Politics, 13(2), 133-154.
 
46.
Yaman, H., & Erdoğan, Y. (2007). İnternet Kullanımının Türkçeye Etkileri: Nitel Bir Araştırma. Journal Of Language And Linguistic Studies, 3(2).
 
47.
Yang, J., Yu, H., Gong, C., & Chen, N. S. (2017). Students’ Perceptions and Behaviour in Technology-Rich Classroom and Multi-Media Classroom. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(3).
 
48.
Yıldırım, T., & Şimşek, A. (2017). Erken Cumhuriyet Döneminde “Biz” İn İnşası: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1).
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215