SPECIAL ISSUE PAPER
Approaches of the Science Course of the Childrens’ Whose Mothers’ Participated the Family Education Program: Case Study
 
 
More details
Hide details
1
European University of Lefke, Lefke, N. CYPRUS
Online publish date: 2017-11-06
Publish date: 2017-11-06
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(1):303–309
KEYWORDS
This article has been presented in ICES 2017 - International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies. This article belongs to the special issue " Interdisciplinary Research on the Environmental Education, Educational Studies in Sustainability & Instructional Technologies and Designs.
ABSTRACT
This study investigates the concern of science course whose mothers’ completed parenting education programme 3 years ago. The parenting education programme was about families who had children 7-11 years old. The investigation was done with 4 mothers. This case study were examined with 3 semi-structured questions. The analysis of data is done with content analysis. The questions focused on to learn concern of science courses behind to childrens’ attitues to the homeworks, succeses at science courses and the activities with their families. The age range of mothers were between 35-40 and two of children 9, 3 children 10 and 1 of the child was 14 years old. As a result, success of students; considering to vulnerabilities for completeing homeworks and the activities that they did with their families was high. The school performances of children showed that, five of them were succesful in science cources. In addition, five of six students are vulnerable to complete their homeworks and also prefer to do simple experiments implemented in to playing and games with their parents. This study revealed that, the children which their families attended to parenting education programme were succesful and interested in science courses, which contributes to their cognitive improvement.
 
REFERENCES (32)
1.
Atay, P. D. (2006). Relative Influence of Cognitive and Motivational Variables on Genetic Concepts in Traditional and Learning Cycle Classrooms (Unpublished Doctoral Thesis). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
 
2.
Bayazıtoğlu, E. N. (1996). İlköğretim 2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Eğitsel Oyunlar, Erişi ve Kalıcılık (Unpublished Doctoral Thesis). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 
3.
Büyüköztürk, Ş.., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 
4.
Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 
5.
Ercanlı, D. (1997). İlköğretim Okullarının 4. Sınıflarında Dünyamız ve Gökyüzü Ünitesinin Öğretilmesinde Oyun ve Modellerin Etkisi (Unpublished Masters Thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 
6.
Erkan, S. (2010). Aile ve aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar. Temel Z. F. (ed.), aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık, 3-43.
 
7.
Ersoy, A., & Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1).
 
8.
Frederick D. (1995). Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave. US: Globe Fearon.
 
9.
Gürdal, A (1988). Fen Öğretimi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, 21, 34-49.
 
10.
Hançer, A. H., Şensoy, Ö., & Yıldırım. H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi Öğretiminin önemi ve Nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1).
 
11.
Heppner, P. P., Wampold, B. E., Jr. Kivlighan, D. M. (2008). Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri. (D.M. Siyez, Çev. Ed.). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 
12.
Johnson, M. A., & Lawson, A. E. (1998). What Are The Relative Effects of Reasoning Ability and Prior Knowledge on Biology Achievement in Expository and Inquiry Classes? Journal of Research in Science Teaching, 35(1), 89-103.
 
13.
Kaya, A., & Siyez, D. (2014). Aile eğitimi kurs programı (0-18 yaş aile eğitim programı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 
14.
Lawson, A. E. (1982). Formal Reasoning, Achievement, and Intelligence: An Issue of Importance. Science Education, 66(1), 77-83.
 
15.
Lawson, A. E., Banks, D. L., & Logvin, M. (2006). Self-Efficacy, Reasoning Ability, and Achievement in College Biology. Journal of Research in Science Teaching. doi:10.1002/tea.20172.
 
16.
Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 
17.
Poyraz, H.. & Özyürek, A. (2005).Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocukların Problem Davranışları ve Ebeveynlerin Disiplin Yöntemlerinin İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, (166), 83-97. Retrieved from http://dhgm.meb.gov.tr/yayimla....
 
18.
Sayılır, A. (2015). 7-11 Yaş Aile Eğitim Programının Annelerin Ebeveynlik Yetkinliği Düzeylerine Etkisi (Doctoral Thesis). TRNC: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
 
19.
Sen, A. Z., & Nakiboglu, C. (2012). Analyze of high school chemistry textbooks in terms of science process skills. Journal of Kırşehir Education Faculty (KEFAD), 13(3), 47-65.
 
20.
Şahin, R., Sanalan, V. A., Bektaş, Ö., & Kaygısız, Y. (2010). Ebeveynlerin Fen Okuryazarlık Düzeylerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarına Etkisi. Erzincan University Journal of Science and Technology, 3(1), 125-143.
 
21.
Şimşek, B. (2007). Erken çocukluk döneminde uygulanan anne destek programınınannelerin çocuk yetiştirme tutumları üzerindeki etkilerinin incelenmesi (Masters Thesis). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 
22.
Tobin, K. G., & Capie, W. (1982). Relationships Between Formal Reasoning Ability, Locus of Control, Academic Engagement and Integrated Process Skill Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 19(2), 113-121.
 
23.
Trnova, E., & Trna, J. (2015). Formation of Science Concepts in Pre-school Science Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 2339-2346.
 
24.
Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi (Unpublished Masters Thesis). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 
25.
Valanides, N. C. (1997). Formal Reasoning Abilities and School Achievement. Studies in Educational Evaluation, 23(2), 113-121.
 
26.
Varol, N (2005). Aile eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 
27.
Williams, K. A., & Cavallo, A. M. L. (1995). Reasoning Ability, Meaningful Learning, and Students’ Understanding of Physics Concepts. Journal of College Science Teaching, 24(5), 311-314.
 
28.
Xie, J., & Gan, Y. (2017). Family Environment Impact on School Readiness of Children in China-Based on the Survey of Wuchuan Autonomous County, Guizhou. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 6509-6518.
 
29.
Yang, G., Badri, M., Al-Mazroui, K., Al-Rashedi, A., & Nai, P. (2017). Science as Interests but not for Career: Understanding High School Students’ Engagement in Science in Abu Dhabi. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(7), 3621-3639.
 
30.
Yaşar, M. C., & Aral, N. (2010). Yaratıcı Düşünme Becerilerinde Okul Öncesi Eğitimin Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 201-209.
 
31.
Yavuzer, H. (1995). Çocuk ve suç. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 
32.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215