RESEARCH PAPER
Effects of Learning Styles and Locus of Control on the Decision-Making Styles of Leader Managers
Salim Akyürek 1  
,  
 
 
More details
Hide details
1
Istanbul Aydin Universitesi, Istanbul, TURKEY
Online publish date: 2018-03-25
Publish date: 2018-03-25
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(6):2317–2328
KEYWORDS
ABSTRACT
This research aims to explain the effect of learning styles and locus of focus on the decision-making styles of leader managers. Therefore; firstly the learning styles, locus of control, decision-making styles were identified, then the relationship between the learning style and locus of control were analysed and the effects of learning styles and locus of control on the decision-making styles were investigated. Three scales were used for the research. The Decision-Making Styles Scale (DMSS) was developed by Scott and Bruce (1995) and adapted in Turkish by Taşdelen (2002). The Locus of Control Scale was developed by Dağ (2002) through using the Internal-External Locus of Control Scale of Rotter (1966) to identify the locus of control centre. Kolb Learning Style Inventory was developed by Kolb and translated and adapted to Turkish by Aşkar and Akkoyunlu (1993). The research covers the school principals, head vice principals and vice principals of state high schools of Ministry of Education located in İzmir. The findings were analysed in SPSS 21.0 and AMOS 20.0 programs. The results of research indicate that the leader managers mainly use the rational decision-making styles. Learning styles and locus of control are partially effective on the decision-making styles and the locus of control is effective on the learning style of participants.
 
REFERENCES (43)
1.
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49(2), 155-173.
 
2.
Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri, Eğitim Ve Bilim, 17(87), 37-47.
 
3.
Bengiç, G. (2008). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sosyal Bilgiler Dersinde Başarıları Arasındaki İlişki (Unpublished Master Thesis), Pamukkale University Social Science Institute, Denizli.
 
4.
Boydak, A. H. (2015). Öğrenme Stilleri, Beyaz Publication, 21. Press, İstanbul.
 
5.
Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative Ways of Assessing Model Fit. Sage Focus Editions, 154, 136-136.
 
6.
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorumları. Ankara: Pegem Publication, 9. Press.
 
7.
Dağ, İ. (1990). Kontrol Odağı, Stresle Başa Çıkma Stratejileri ve Psikolojik Belirti Gösterme İlişkileri (Unpublished Phd Thesis), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
8.
Dağ, İ. (2002). Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 77-90.
 
9.
De Hoogh, A. H., & Den Hartog, D. N. (2009). Neuroticism and locus of control as moderators of the relationships of charismatic and autocratic leadership with burnout. Journal of Applied Psychology, 94(4), 1058.
 
10.
Deryakulu, D. (2002). Denetim odağı ve epistemolojik inançların öğretim materyalini kavramayı denetleme türü ve düzeyi ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).
 
11.
Dönmez, A. (1983). Denetim Odağı (Locus of Control) ve Çevre Büyüklüğü, Ankara University Educational Science Journal, 16(1), 37-47.
 
12.
Eren, E. (2003). Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar (6. Ed). İstanbul: Beta Yayınları.
 
13.
Ertürk, M. (2013). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon (7. Ed). İstanbul: Beta Press Yayım Dağıtım.
 
14.
Güney, S. (2015a). Davranış Bilimleri (9. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 
15.
Güney, S. (2015b). Sosyal Psikoloji. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 
16.
Kaplan, S. E., Reneau, J. H., & Whitecotton, S. (2001). The effects of predictive ability information, locus of control, and decision maker involvement on decision aid reliance. Journal of Behavioral Decision Making, 14(1), 35-50.
 
17.
Kline, R. B. (2004). Beyond Significance Testing: Reforming Data Analysis Methods in Behavioral Research. Washington, DC: American Psychological Association.
 
18.
Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği (12. Ed.). İstanbul: Genişletilmiş Beta Yayınları.
 
19.
Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2009). Experiential learning theory: A dynamic, holistic approach to management learning, education and development. The SAGE handbook of management learning, education and development, 42-68.
 
20.
Kormanik, M. B., & Rocco, T. S. (2009). Internal versus external control of reinforcement: A review of the locus of control construct. Human Resource Development Review, 8(4), 463-483. https://doi.org/10.1177/153448....
 
21.
Kotter, J. P. (2001). What leaders really do. Harvard business review, 79(11).
 
22.
Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological bulletin, 103(3), 391.
 
23.
Nas, S. (2010). Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2(2), 43-65.
 
24.
Phares, E. J. (1957). Expectancy Changes İn Skill And Chance Situations. The Journal Of Abnormal And Social Psychology, 54(3), 339-342. https://doi.org/10.1037/h00456....
 
25.
Reid, J. M. (1987). The learning style preferences of ESL students. TESOL quarterly, 21(1), 87-111. https://doi.org/10.2307/358635....
 
26.
Robbins, S. P., Decenzo, D. A., & Coulter, M. (2013). Yönetimin esasları (A. Öğüt, Trans.). Ankara: Nobel.
 
27.
Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological monographs: General and applied, 80(1), 1.
 
28.
Rotter, J. B. (1990). Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. American psychologist, 45(4), 489.
 
29.
Şahin, S. (2003). Okul müdürlerinin liderlilk stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişkiler (Doctoral dissertation). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 
30.
Saracaloğlu, A. S., & Yılmaz, S. (2011). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumları ile denetim odaklarının incelenmesi. İlköğretim Online, 10(2).
 
31.
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural equation modeling. London: Routledge.
 
32.
Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision making style: The development of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 55(5), 818-831.
 
33.
Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks, 315-337.
 
34.
Smith, C. A., & Mihans, R. J. (2009). Raising issues of student locus of control: Beginning a longitudinal study. Research in Education, 81(1), 63-65.
 
35.
Spector, P. E., Cooper, C. L., Sanchez, J. I., O’Driscoll, M., Sparks, K., Bernin, P., … Shanfa, Y. (2002). Locus Of Control and Well-Beıng At Work: How Generalızable Are Western Fındıngs? Academy of Management Journal, 45, 453-466.
 
36.
Sproles, E. K., & Sproles, G. B. (1990). Consumer decision‐making styles as a function of individual learning styles. Journal of Consumer Affairs, 24(1), 134-147.
 
37.
Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk psikoloji yazıları, 3(6), 49-74.
 
38.
Taşdelen, A. (2002). Öğretmen Adaylarının Farklı Psikososyal Değişkenlere Göre Karar Verme Stilleri (Unpublished Doctoral Thesis), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
39.
Tekeli, Ş. G. (2010). Lise son sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma: akademik benlik yeterliği, denetim odağı, stresle başa çıkma ve problem çözme becerisi (Unpublished Doctoral Thesis). University of Ankara, Ankara, Turkey.
 
40.
Tosun, K. (1992). İşletme Yönetimi. Ankara: Savaş Yayınları.
 
41.
Yaşar, O. (2011). Karar verme stili öncülleri: Savunma sanayinde bir araştırma (Unpublished Doctoral Thesis). Kara Harp Okulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
42.
Yılmaz, H. (2010). Stratejik Liderlik (2. Ed.), Kum Saati Yayın Dağıtım, İstanbul.
 
43.
Yukl, G., & Mahsud, R. (2010). Why flexible and adaptive leadership is essential. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 62(2), 81. https://doi.org/10.1037/a00198....
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215