RESEARCH PAPER
Evaluation of the Managerial Effectiveness of School Administrators by the Views of Teachers
Timuçin Özkan 1  
,  
 
 
More details
Hide details
1
Near East University, Faculty of Education, Institute of Educational Sciences, Nicosia, TRNC
Online publish date: 2018-02-27
Publish date: 2018-02-27
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(5):2025–2037
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this research is to reflect the description of teachers working in the secondary schools of TRNC on the managerial effectiveness skills of school administrators from the same schools and to identify whether their managerial effectiveness skills vary significantly on the basis of some variables. The research was conducted on a study group (sample) comprised of 369 teachers from 10 secondary schools. The study is a descriptive research conducted through screening with quantitative method. The Scale for Evaluation of the Effectiveness of School Administrators developed by Koçak and Helvacı (2011) was used as the data collection tool for this study with 3/5 dimensions. The research data were analysed through SPSS 23.0 software; and descriptive statistical processes were utilised as one-way analysis of variance (ANOVA) was performed to identify whether the effectiveness of school administrators under three parameters vary with regard to the service period based on the views of teachers; and t-test whether vary with regard to their genders. Pursuant to the research findings, the effectiveness levels under the culture of school and climate was found as 3.86 as the highest and 3.80 as the lowest for their effectiveness levels during the educational leadership. Consequently, the managerial effectiveness skills of school administrators were found at sufficient levels.
 
REFERENCES (41)
1.
Açıkgöz, K. (1994). Eğitimde etkili yönetici davranışları. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 
2.
Agbionu, T. U., Ogadi, P. N., & Agbasi, O. E. (2014). Approaches to Organizational Effectiveness and the Success of Entrepreneurial Organizations in Eastern Nigeria. British Journal of Advance Academic Research, 3(1), 67-73.
 
3.
Amabile, T. M., Schatzel, E. A., Moneta, G. B., & Kramer, S. J. (2004). Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support. The Leadership Quarterly, 15(1), 5-32. https://doi.org/10.1016/j.leaq....
 
4.
Amjad, A., & Bhaswati, P. (2014). Managerial Effectiveness: A Comparative Study between Managers of Private and Public Undertakings, European Academic Research, 2(1), 233- 254.
 
5.
Barling, J., Slatter F., & Kelloway, E. K. (2000). Transformational leadership and emotional intelligence: An exploratory study. Leadership and Organization Development Journal, 21(3), 157-161. https://doi.org/10.1108/014377....
 
6.
Battal, N., & Sahan, H. (2002). Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde düzenlenen yönetici eğitimi kursunun değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(7), 22-33.
 
7.
Binbaşıoğlu, C. (1983). Eğitim yöneticiliği. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 
8.
Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (5. Ed.). Ankara: PegemA.
 
9.
Cameron, K., & Whetten, D. A. (1996). Organizational effectiveness and quality: the second generation. Handbook of theory and research, 11, 265–306.
 
10.
Drew, G., & Bensley, L. (2001). Managerial Effectiveness for a New Millennium in the Global Higher Education Sector. Higher Education in Europe, 26(1), 61-68. https://doi.org/10.1080/037977....
 
11.
Ekinci, H., & Yılmaz, A. (2002). Kamu Örgütlerinde Yönetsel Etkinliğin Artırılması Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 5-50.
 
12.
Eryılmaz, B. (2000). Kamu Yönetimi. İstanbul: Erkam Matbaası.
 
13.
Farahbakhsh, S. (2007). Managerial effectiveness in educational administration: concepts and perspectives. Management in Education, 21(2), 33-36.
 
14.
Gioia, D. A., & Pitre, E. (1990). Multiparadigm perspectives on theory building. Academy of management review, 15(4), 584-602.
 
15.
Goetsch, D. (2005). Effective leadership. Ten steps for technical professions. NJ: Pearson Education, Prentice Hall.
 
16.
Gök, B., & Erdoğan, T. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 29-51.
 
17.
Goodman, P. S., & Pennings, J. M. (1977). New perspectives on organizational effectiveness. SF: Jossey-Bass.
 
18.
Grundstein-Amado, R. (1991). Physician-patient relationship as an educational experience. Humane medicine, 7(1), 23-28.
 
19.
Hazman, G. G. (2010). Kamusal Etkililik Göstergesinin Seçilmiş Değişkenler Üzerindeki Etkilerinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 7(2), 1-22.
 
20.
Johnsrud, L. K., Rosser, V. J., & Heck, R. H. (2003). Academic deans and directors: Assessing their effectiveness from individual and institutional perspectives. The Journal of Higher Education, 74 (1), 1–25. https://doi.org/10.1080/002215....
 
21.
Kanungo, R. M., & Mendonca, M. (1996). Ethical Dimension of Leadership. Thousand Oaks, CA: Sage.
 
22.
Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 
23.
Karslı, M. D. (1998). Yönetsel Etkililik. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları.
 
24.
Karslı, M. D. (2004). Yönetsel Etkililik (2nd Ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 
25.
Koçak, F., & Helvacı, M. A. (2011). Okul yöneticilerinin etkililiği (Uşak ili örneği) [The schools principals of effectiveness (Uşak case)]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi journal of Educational Sciences Research, 1(1), 33–55.
 
26.
Köroğlu, H., & Oğuz, E. (2011). Eğitim müfettişlerinin rehberlik rollerine yönelik öğretmen, yönetici ve eğitim müfettişi görüşleri [Opinions of primary school teachers, administrators and education supervisors regarding education supervisors’ guidance roles]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ‐ Journal of Educational Sciences Research, 1(2), 9–25. http://ebad‐jesr.com/.
 
27.
Magalhães, R. (2004). Organizational knowledge and technology: an action-oriented perspective on organization and information systems. Cheltenham Glos, UK: Edward Elgar Publishing.
 
28.
Murry, J. (1993). Development of Assessment Criteria to Determine the Managrial Effectiveness of Comunnity and Technical College Administrators (Unpublished Doctoral Dissertation). Unıversity of Arkansas.
 
29.
Owens, R. (1998). Organizational behavior in education. USA: A Viacom Company.
 
30.
Özalp, İ., Şahin, M., Berberoğlu, G., & Geylan, R. (2003). Yönetim ve Organizasyon. (Ed. Celil Koparal), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 
31.
Özbaşlar, S. (1976). Organizasyonlarda etkinlik kavramına yaklafl›mlar ve bir öneri. İstanbul Organizasyon Dergisi, 1, 1-6.
 
32.
Parlak, B. (2013). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri (2. Ed.). İstanbul: Beta Yayınları.
 
33.
Pennings, J. M., & Goodman, P. S. (1977). Toward a workable framework. In Goodman, P.S. and Pennings, J.M. (Eds.), New perspectives on organizational effectiveness (pp. 146-84). San Francisco: Jossey-Bass.
 
34.
Reddin, W. J. (1970). Managerial Effectiveness, Mc. Graw Hill Book Company,London, s.4.
 
35.
Rouche, J. E., Baker, G.A., & Roje, R. R. (1989). Shared Vision: Transformational Leadership in American Community. Washington: College Press.
 
36.
Usta, A. (2012). Kamu Sektöründe Sonuçlara Göre Yönetim: Uygulanabilirliği ve Sağlayacağı Yararlar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 125-148.
 
37.
Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 
38.
Yenilmez, K., & Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(4), 95–105.
 
39.
Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2006). İlköğretim okul yöneticilerinin okul yönetiminde etkilik hakkındaki görüşleri ile ilgili nitel bir araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 125–150.
 
40.
Yükçü, S., & Atağan, G. (2009). Etkinlik, etkililik ve verimlilik kavramlarının yarattığı karışıklık. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 1-13.
 
41.
Zayif, K. (2008). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri (Unpublished Master Thesis). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Turkey.
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215