RESEARCH PAPER
An Analysis of the Professional Competencies of Turkish Language and Literature Teachers on the Basis of the Ability of Using and Managing Technology
Emine Yağcı 1  
,  
 
 
More details
Hide details
1
Near East University, CYPRUS
Online publication date: 2018-05-18
Publication date: 2018-05-18
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(7):3389–3404
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of this study is to reveal the importance of technology in education and to explore the professional competencies of Turkish language and literature teachers on the basis of usage and management of technology skills. In the quantitative dimension of this study, the significant difference between the opinions of Turkish language and literature teachers on the necessity of technology and their personal characteristics were examined. The qualitative dimension, on the other hand, investigated whether school managers emphasised technology usage and management skills in their expectations of Turkish language and literature teachers. The problem sentence of the study is therefore “what are the professional competencies of Turkish and literature teachers on the basis of usage and management of technology skills?” This study examines both teachers (n=99) and school managers (n=26) who worked at the secondary education level in Cyprus during the 2017-2018 academic year. A questionnaire was prepared by the researchers with the purpose of determining the technology usage status of teachers and the extent to which they believe that using technology is necessary. A semi-structured interview form was prepared in order to determine the expectations of school managers from Turkish language and literature teachers and their professional competencies. In order to be able to analyse quantitative data in the study, frequencies and percentages were used, which are descriptive statistics. Additionally, the chi-square test was applied in order to determine whether there were any differences in the answers given by teachers according to the independent variables. Content analysis was conducted in order to analyse the qualitative data. Based on the findings of the study, it can be said that teachers must accept the reality that even though they agree that technology is necessary, this opinion in fact has no value as technology is still not used. The expectations of school managers from language and literature teachers were evaluated and only a limited number of managers (only 1 student out of 26) emphasised that teachers should be competent in using technology.
 
REFERENCES (64)
1.
Akkoyunlu, B. & Soylu, M. Y. (2011). Sosyal iletişim ağları ve dilin yanlış kullanımı üzerine nitel bir çalışma. İlköğretim Online, 10(2), 441-453.
 
2.
Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim, Bilim, Toplum. 1(4), 4-23.
 
3.
Akyol, H. (2007). Görsel okuma ve yazma. İlköğretimde Türkçe Öğretimi (Edt. Hayati Akyol-Ahmet Kırkkılıç). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 
4.
Altınok, Ş. (2011). Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(2). Retrieved from www.et-ad.net.
 
5.
Alvarez, O. H. (2012). Constructivism and ICT: An experience in the area of language arts with elementary school students. In International Symposium on Computers in Education (SIIE), IEEE, (pp. 1-7).
 
6.
Arslan, A. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan Türkçe dersi öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerini değerlendirilmesi. Unpublished PhD Thesis, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 
7.
Arslan, A. (2009). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve Türkçe öğretimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 143-154.
 
8.
Arslan, A., Orhan, S. & Kırbaş, A. (2010). Türkçe dersinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin yönetici görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(1), 85-100.
 
9.
Aslan, C. (2010). Düşünme becerilerini geliştirici dil ve edebiyat öğretimi ortamları-Bir eğitim durumu örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 127-152.
 
10.
Baki, Y. & Karakuş, N. (2012). Türkçe öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 
11.
Balcı, A. (2001). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 
12.
Banoğlu, K. (2011). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ve teknoloji koordinatörlüğü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 199-213.
 
13.
Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi nitelikli okul. Ankara: Feryal Matbaası.
 
14.
Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2006). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods, (5th edition). Boston: Allyn & Bacon.
 
15.
Can, T. (2003). Bolu orta öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 94-107.
 
16.
Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 
17.
Çakır, B. (2009). Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve tekniklerin yapılandırmacı yaklaşım açısından değerlendirilmesi: Trabzon örneği. Unpublished Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 
18.
Çakır, R. (2013). Okullarda teknoloji entegrasyonu, teknoloji liderliği ve teknoloji planlaması. In K. Çağıltay & Y. Göktaş (Eds.), Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler (s. 397–412). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 
19.
di Benedetto, R. (2006). How do independent school leaders build the educational technology leadership capacity of the school? A multi-site case study. Unpublished doctoral dissertation, Drexel University, United States.
 
20.
Dias Caetano, L. M., & Nogueira do Nascimento, M. M. (2017). Integration of digital resources in elementary education. Revista Educaonline, 11(3), 15-32.
 
21.
Durmuşçelebi, M. (2007). Türkiye ve Almanya’da ilköğretimde anadili öğretimi eğitim programları ve ders kitapları açısından bir karşılaştırma. Unpublished PhD Thesis, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
22.
Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. sınıfta bilgisayar destekli dil bilgisi öğretiminin başarı ve tutuma etkisi. Unpublished PhD Thesis, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 
23.
Evans, J. A. (1970). Educational management information systems: Progress and prospectives. ERIC Document Reproduction Service, No: ED 049 564.
 
24.
Flanagan, L., & Jacobsen, M. (2003). Technology leadership for the twenty-first century principal. Journal of Educational Administration, 41(2), 124-142. https://doi.org/10.1108/095782....
 
25.
Glesne, C. (2011). Becoming qualitative researchers: An introduction, (4th edition). Boston, MA: Pearson.
 
26.
Güneyli, A. & Özgür, B. (2007). Technology use in language teaching: The case of foreign language teaching in TÖMER, ERIC Document ED500158, In 7th International Education Technology Conference, 3-5 May, Near East University, Nicosia-North Cyprus.
 
27.
Güneyli A., Birikim, Ö. and Zeki-Perkan, C. (2009). Computer use in foreign language teaching: A case study from North Cyprus. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 37–54.
 
28.
Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebî ürünlerden yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 341-369.
 
29.
Gökoğlu, S. (2014). Sistem tabanlı teknoloji liderliği modeliyle öğrenme ortamlarına teknoloji entegrasyonunun değerlendirilmesi. Unpublished Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 
30.
Guo, Q. (2011). On Problems and Countermeasures of Web-Based Language Teaching from the Perspective of Constructivism. In Education and Educational Technology (pp. 843-848). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
31.
Hayran, Z. (2010). Çok uyaranlı eğitim ortamlarının öğrencilerin kavram gelişimine etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(158).
 
32.
Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133. https://doi.org/10.1177/155868....
 
33.
Kabadayı, O. (2006). Ağ ortamındaki Türkçeye genel bir bakış. Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, 652, 298-314.
 
34.
Karadüz, A. (2010). Yapılandırmacı paradigma bağlamında Türkçe derslerinde öğrenme ortamları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 135-154.
 
35.
Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (28. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 
36.
Kearsley, G. & Lynch, V. (1992). Educational leadership in the age of technology: The new skills. Journal of Research on Computing in Education, 25(1), 1-9. https://doi.org/10.1080/088865....
 
37.
Lawrence, J. E. (2018). Factors influencing teachers’ integration of ICT in teaching and learning. International Journal of Adult Vocational Education and Technology (IJAVET), 9(2), 48-63. https://doi.org/10.4018/IJAVET....
 
38.
Lin, S. Y. (2016). The use of technology in K-12 Schools: Demystifying the relationship between technology leadership and technology use (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
 
39.
Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 
40.
Melo, L. M., Mendez Batres, J. M., & Martinell, A. R. (2017). Integrating an innovative learning model as ICT support in the language area. Revista de Investigacion Educativa de la Escuela de Graduados en Educacion, 7(14), 26-32.
 
41.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 
42.
Mooij, T., & Smeets, E. (2001). Modelling and supporting ICT implementation in secondary schools. Computers & Education, 36(3), 265-281. https://doi.org/10.1016/S0360-....
 
43.
Nurova, L. A., Kharisov, F. F., Kharisova, C. M., & Aitova, N. N. (2017). Innovations in Turkic language teaching under conditions of polyilinguism. Revista Publicando, 4(13(1)), 671-680.
 
44.
Osmani, M., Hindi, N. M., & Weerakkody, V. (2018). Developing employability skills in information system graduates: Traditional vs. innovative teaching methods. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 14(2), 17-29. https://doi.org/10.4018/IJICTE....
 
45.
Öner, T. (2006). Bilişimde özenli Türkçenin önemi. Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği Dergisi, 1(1). Retrieved from www.site.uottawa.ca/~oren/pubs....
 
46.
Önkaş, N. A. (2010). Türkçe eğitiminde teknoloji kullanımı ve kalıcı öğrenme. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(2). Retrieved from www.et-ad.net.
 
47.
Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.
 
48.
Özbay, M. (2015). Yeni eğitim yaklaşımlarının Türkçe öğretiminde uygulanması. Ankara: Öncü Kitap.
 
49.
Pala, A. (2006). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin eğitim teknolojilerine yönelik tutumları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 177-188.
 
50.
Petko, D., Prasse, D., & Cantieni, A. (2018). The interplay of school readiness and teacher readiness for educational technology integration: A structural equation model. Computers in the Schools, 35(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/073805....
 
51.
Rodríguez, J. C. (2018). Redesigning technology integration into world language education. Foreign Language Annals, 51(1), 233-239. https://doi.org/10.1111/flan.1....
 
52.
Salimi, L., & Ghonoodi, A. (2012). The study of functional elements of management system in smart schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 140-144. (World Conference on Learning, Teaching & Administration, WCLTA 2011).
 
53.
Schiller, J. (2003). Working with ICT: Perceptions of Australian principals. Journal of Educational Administration, 41(2), 171-185. https://doi.org/10.1108/095782....
 
54.
Shyr, W. J. (2017). Developing the principal technology leadership competency indicators for technical high schools in K-12 in Taiwan. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(6), 2085-2093. https://doi.org/10.12973/euras....
 
55.
Sinchi Barbecho, W. A., Torres Pineda, J. C., & Alvarado Salinas, Y. C. (2017). Impact of information and communication technologies in the educational field. Revista Conrado, 13(59), 199-205.
 
56.
Şahin, A. & Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 6(2), 909-918.
 
57.
Telem, M. (1999). A case of the impact of school administration computerization on the department head’s role. Journal of Research on Computing in Education, 31(4), 385–401. https://doi.org/10.1080/088865....
 
58.
Temur, T & Vuruş, N. (2009). İnternet (genel ağ) ortamında Türkçenin kullanımına ilişkin bir çözümleme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22), 232-244.
 
59.
Turhan, H. (2016). Çok uyaranlı eğitim ortamlarının öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerine etkisi. Unpublished PhD Thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
60.
Weng, C. H., & Tang, Y. (2014). The relationship between technology leadership strategies and effectiveness of school administration: An empirical study. Computers & Education, 76, 91-107. https://doi.org/10.1016/j.comp....
 
61.
Yaman, H. & Erdoğan, Y. (2007). İnternet kullanımının Türkçeye etkileri: Nitel bir araştırma. Journal of Language and Linguistic Studies, 3(2), 237-249.
 
62.
Yıldırım, F. & Tahiroğlu, B. T. (2006). İnternette Türkçe kullanımı sorunları. Türkçenin çağdaş sorunları. G. Gülsevin ve E. Boz (Eds.), 2. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 359- 378.
 
63.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 
64.
Yuen, A. H. K., Law, N. & Wong, K. C. (2003). ICT implementation and school leadership: Case studies of ICT integration in teaching and learning. Journal of Educational Administration, 41(2), 158–170. https://doi.org/10.1108/095782....
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215