SPECIAL ISSUE PAPER
Examining the Opinions of Teachers of Adolescent Students with Mental Deficiencies Towards Sexual Education
 
More details
Hide details
1
Near East University, Nicosia, N. CYPRUS
Online publication date: 2017-11-06
Publication date: 2017-11-06
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(1):323–335
KEYWORDS
This article has been presented in ICES 2017 - International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies. This article belongs to the special issue " Interdisciplinary Research on the Environmental Education, Educational Studies in Sustainability & Instructional Technologies and Designs.
ABSTRACT
It is very important for the teachers to know the sexual abuse and harassment as they are people who know and best communicate with the individual after their families and to transform the inappropriate behaviors of the students towards their personal sexual behaviors, against one another or their peers into good behaviors in order to prevent future negative effects. Knowing the appropriate and non-appropriate sexual behavior of students with mental deficiencies will guide the determination of the content of the program. The purpose of this study was to examine the opinions of the adolescents with mental deficiencies on their in-school experiences and on the in-school training and abuse issues. Six teachers who provided education in schools of students with mental deficiencies were involved in the research. The results showed that teachers had inadequate education about sexual education both during university education and in-service training, and that the students showed inadequate behaviors in the classroom environment due to lack of information and education deficiencies. It is also seen that the teachers do no have enough knowledge about the mentally retarded adolescents showing proper sexual behavior.
 
REFERENCES (44)
1.
Aderemi, T. J. (2014). Teachers’ perspectives on sexuality and sexuality education of learners with intellectual disabilities in Nigeria. Sexuality and Disability, 32(3), 247-258.
 
2.
Akacan, B. (2012). Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Eğitimcilerin Çocuk İstismarına İlişkin Görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 1(2).
 
3.
Akalın, S. (2015). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşleri ve gereksinimleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(03), 215-234.
 
4.
Akduman, G. (2013). “Öğrencim İçin” Ne Yapabilirim? Retrieved on 15 July 2017 from http://mebk12.meb.gov.tr/meb_i....
 
5.
Akkuş, P. (2014). Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocuklar: Sosyolojik ve Viktimolojik Bir İnceleme (Doctoral Thesis). İstanbul: T.C. İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı.
 
6.
Aksel, E. Ş., & Irmak, T. Y. (2015). Çocuk cinsel istismarı konusunda öğretmenlerin bilgi ve deneyimleri. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 373-391.
 
7.
Artan, İ. (2002). Cinsel Eğitim Etkinliklerinin Ders Programları Aracılığı ile Uygulanması. Yaşadıkça Eğitim, (73), 16-19.
 
8.
Baginsky, M. (2003). Newly qualified teachers and child protection: A survey of their views, training and experiences. Child Abuse Review, 12(2), 119-127.
 
9.
Bağ, Ö., & Alşen, S. (2016). Çocuğun cinsel istismarının değerlendirilmesinde yeni model: Çocuk İzlem Merkezleri. Behcet Uz Cocuk Hast Derg., 6(1), 9-14.
 
10.
Bilgin, Ö. (2015). Cinsel istismar mağduru çocukların psiko-sosyal durumlarının istismara ait özellikler açısından tanımlanması (Doctoral dissertation). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 
11.
Child Abuse Prevention Association. (2000). Retrieved on 11 June 2017 from http://capacares.org/.
 
12.
Coşkun, İ., & Boldan, Ö. (2014). Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Sertifika Programına Devam Eden Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sertifika Programlarının İşlevselliğine İlişkin Görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, (24), 303-318.
 
13.
Çalışandemir, F., Bencik, S., & Artan, İ. (2010). Çocukların cinsel eğitimi: geçmişten günümüze bir bakış. Eğitim ve Bilim, 33(150).
 
14.
Çeçen, A. R. (2007). Çocuk cinsel istismarı: Sıklığı, etkileri ve okul temelli önleme yolları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1, 1-17.
 
15.
Çok, F., & Kutlu, Ö. (2010). Ergenlerin cinsel eğitimi: Bir program denemesi. Eskişehir: Pegem Akademi.
 
16.
Dedeoğlu, S., Durali, S., & Tanrıverdi, A. (2004). Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı 3., 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarının Kendi Bölüm Programları, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri ile İlgili Düşünce ve Öne. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(01).
 
17.
Dereobalı, N., Karadağ, S. Ç., & Sönmez, S. (2013). Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin çocuk istismari ihmali şiddet ve eğitimcilerin rolü konusundaki görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1).
 
18.
Derneği, İ. H. (2008). Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Öğretmenler ve Aileler İçin Eğitim Kılavuzu. Berkay Ofset-Ankara, ISBN, 978-975.
 
19.
Doğru, S. S. Y. (2006). Zihin Engelli Çocuklarda Cinsel İstismar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 
20.
Er, R. K., Büyükbayraktar, Ç. G., & Kesici, Ş. (2016). Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik cinsel eğitim programının geliştirilmesi. Turkish Journal of Education, 5(4), 224-234.
 
21.
Erol, D. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Çocuklardaki Fiziksel İstismar Belirtilerine İlişkin Farkındalıklar, Eskişehir İli Örneği (Unpublished Masters Thesis). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 
22.
Fentahun, N., Assefa, T., Alemseged, F., & Ambaw, F. (2012). Parents’ perception, students’ and teachers’ attitude towards school sex education. Ethiopian journal of health sciences, 22(2).
 
23.
Gonzalez-Acquaro, K. (2009). Teacher training, sexuality education, and intellectual disabilities: An online workshop. Current Issues in Education, 11.
 
24.
Güleç-Aslan, Y., Özbey, F., Sola-Özgüç, C., & Cihan, H. (2014). Vaka Araştırması: Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Sorunları ve İhtiyaçları. Journal of International Social Research, 7(31).
 
25.
Hoşoğlu, R. (2009). Engelli Öğrencilerin İhmal ve İstismar Düzeyleri (Unpublished Masters Thesis). Samsun: Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 
26.
Kakavoulis, A. (1998). Early childhood sexual development and sex education: A survey of attitudes of nursery school teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 6(2), 55-70.
 
27.
Karanfiloski, A., & Trajkovski, V. (2008). Sexual education for persons with intellectual disabilities. Journal of Special Education and Rehabilitation, 9(1-2), 55-66.
 
28.
Karasu, N., Aykut, Ç., & Yilmaz, B. (2014a). Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmen Yetiştirme Programı Üzerine Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Hearing out Teachers to Revisit Teacher Training Program for Students with Intellectual Disabilities. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 129-142.
 
29.
Karasu, N., Aykut, Ç., & Yilmaz, B. (2014b). Zihin engelliler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15(01), 041-053.
 
30.
Khadijeh, D., Khadijah, N., Movahed Zahra, P., & Hamideh, D. (2015). Teachers’ attitudes regarding sex education to adolescent. Int J Phys Beh Res, 4, 73-8.
 
31.
Kim, Y. R. (2010). Personal safety programs for children with intellectual disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 312-319.
 
32.
Küçük, S. (2012). Hafif zihinsel engelli çocuklar ve ebeveynlerinde cinsel istismardan korunma konusunda farkındalık yaratma, Erciyes University, Institute of Health Sciences (Doctoral dissertation, PhD Thesis). Turkey.
 
33.
Lumley, V. A., Miltenberger, R. G., Long, E. S., Rapp, J. T., & Roberts, J. A. (1998). Evaluation of a sexual abuse prevention program for adults with mental retardation. Journal of applied behavior analysis, 31(1), 91-101.
 
34.
Mandan Sürücü, S., & Akçin, N. (2010). Zihin Engelli Kız Ergenlerin Temel Cinsel Bilgi ve Cinsel Istismarı Algılamalarının Belirlenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Öğretmen Yetiştirme, 21-23.
 
35.
McKee, B. E., & Dillenburger, K. (2009). Child abuse and neglect: Training needs of student teachers. International Journal of Educational Research, 48(5), 320-330.
 
36.
Mermer, G. (1993). Zihin Engelli Ergenlerin Cinsel Eğitim Gereksinimleri Hakkında Anne, Baba ve Eğitimci Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Unpublished Masters Thesis). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 
37.
Öztürk, B. (2013). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı.
 
38.
Ramiro, L., & Matos, M. G. D. (2008). Perceptions of Portuguese teachers about sex education. Revista de Saúde Pública, 42(4), 684-692.
 
39.
Set, T., Dağdeviren, N., & Aktürk, Z. (2006). Ergenlerde cinsellik. Genel Tıp Dergisi, 16(3), 137-141.
 
40.
Soylu, N., Şentürk Pilan, B., Ayaz, M., & Sönmez, S. (2012). Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde ruh sağlığını etkileyen etkenlerin araştırılması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(4).
 
41.
Sucuoğlu, B., Ünsal, P., & Özokçu, O. (2004). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(02).
 
42.
Tang, C. S. K., & Lee, Y. K. S. (1999). Knowledge on sexual abuse and self-protection skills: A study on female Chinese adolescents with mild mental retardation. Child abuse & neglect, 23(3), 269-279.
 
43.
Tutar Güven, Ş., & İşler, A. (2015). Sex Education and its Importance in Children with Intellectual Disabilities. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 6(3).
 
44.
Yurdakul, A. (1999). Engelli ergenler ve cinsel eğitim. İlkışık Dergisi, 1, 1-4.
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215