RESEARCH PAPER
Modular Curriculum Designed for the Environmental Education of 6th and 7th Grade Students in the North Cyprus
 
More details
Hide details
1
Near East University, Nicosia, CYPRUS
Online publish date: 2018-03-10
Publish date: 2018-03-10
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(6):2133–2143
KEYWORDS
ABSTRACT
The environment can be defined as the whole system where the history and culture of people who live is constantly utilized while forming them with all natural beings in relation and interaction with each other. The ecosystem has changed with the impact of occasional natural events, and has reached a balance. However, since the first existence of people, they started to increasingly form the natural habitat in the way they desired, which led to a fast deterioration in the natural balance of the ecosystems. In the beginning. Such impacts were very limited; however, they had reached a momentum after the industrial revolution.
 
REFERENCES (33)
1.
Akkor, Ö., & Gündüz, Ş. (2017). The study of university students’ awareness and attitude towards environmental education in Northern Cyprus. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(3), 1057-1062. https://doi.org/10.12973/ejmst....
 
2.
Akyol, B., & Kahyaoğlu, H. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevre bilgi düzeyleri üzerine bir çalışma: Niğde örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27–30 June, Niğde.
 
3.
Artun, H., & Coştu, B. (2013). Effect of the 5E model on prospective teachers’ conceptual understanding of diffusion and osmosis: A mixed method approach. Journal of Science Education and Technology, 22(1), 1-10. https://doi.org/10.1007/s10956....
 
4.
Atasoy, E., & Ertürk, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105–122.
 
5.
Balgopal, M. M., & Wallace, A. M. (2009). Decisions and dilemmas: Using writing to learn activities to increase ecological literacy. The Journal of Environmental Education, 40(3), 13-26. https://doi.org/10.3200/JOEE.4....
 
6.
Bukova-Güzel, E. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının matematik öğretmen adaylarının matematiksel düşünme süreçlerine olan etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 3(4), 678–688.
 
7.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360. https://doi.org/10.14527/97899....
 
8.
Bybee, J. W., & Landes, N. M. (1988). The biological sciences curriculum study (BSCS). Science and Children, 25(8), 36-37.
 
9.
Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Genişletilmiş 5. Baskı, Üçyol Kültür Merkezi, Trabzon.
 
10.
Coca, D. M. (2013). The influence of teaching methodologies in the learning of thermodynamics in secondary education. Journal of Baltic Science Education, 12(1), 59–72.
 
11.
Cohen, L., & Manion, L. (1989). Research methods in education (3rd Ed.), New York, NY: Routledge Publication, New York.
 
12.
Dağ, F., & Kırıkkaya, E.B. (2012). 8. sınıf doğal süreçler ünitesi için web tabanlı öğretim materyali hazırlığı: Farklı alan uzmanlarının materyal hakkındaki görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 212–229.
 
13.
Darçın, E. S., Bozkurt, O., Hamalosmanoğlu, M., & Köse, S. (2006). Determination of elementary students’ level of knowledge and misconceptions about greenhouse effect. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 104-115.
 
14.
Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Anı Yayıncılık. Ergin, H., & Okutmuş, E. (2007). Çevre Muhasebesi: Çevre Maliyetleri ve Çevre Raporlaması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 33-45.
 
15.
Ergin, H., & Okutmuş, E. (2007). Çevre Muhasebesi: Çevre Maliyetleri ve Çevre Raporlaması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 33-45.
 
16.
Gül, Ş., & Yeşilyurt, S. (2011). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Bir Ders Yazılımının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi. Cukurova University Faculty of Education Journal, 40(1), 19-36.
 
17.
Lindemann-Matthies, P. (2002). The influence of an educational program on children’s perception of biodiversity. The Journal of Environmental Education, 33(2), 22-31. https://doi.org/10.1080/009589....
 
18.
Manolas, E., & Leal Filho, W. (2011). The use of cooperative learning in dispelling student misconceptions on climate change. Journal of Baltic Science Education, 10(3), 168-182.
 
19.
Özsevgeç, T. (2007). Determining effectiveness of guided materials about force and motion unit based on the 5E model for elementary students (Unpublished PhD Thesis). Karadeniz Technical University.
 
20.
Özsevgeç, T., & Artun, H. (2012). İnsan Ve Çevre Ünitesinin” öğretiminde fen ve teknoloji öğretmenlerinin karşılaştıkları zorluklar. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 June, Niğde.
 
21.
Ramadoss, A., & Poyyamoli, G. (2010). Biodiversity conservation through environmental education for sustainable development-a case study from Puducherry. International Electronic Journal of Environmental Education, 1(2), 97-111.
 
22.
Şahin, Ç. (2010). İlköğretim 8. sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesinde “zenginleştirilmiş 5e öğretim modeli”ne göre rehber materyaller tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Doctoral Thesis), KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 
23.
Sarıay, M. (2008). Ortaöğretim fizik dersi itme ve momentum konusu öğretim programını geliştirme üzerine bir çalışma (Masters Thesis).
 
24.
Seçgin, F., Yalvaç, G., & Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11(13), 391-398.
 
25.
Şimşekli, Y. (2001). Bursa’da “uygulamalı çevre eğitimi” projesine seçilen okullarda yapılan etkinliklerin okul yöneticisi ve görevli öğretmenlerin katkısı yönünden değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 73-84.
 
26.
Stamp, N., & O’Brien, T. (2005). GK-12 Partnership: A model to advance change in science education. BioScience, 55(1), 70-77. https://doi.org/10.1641/0006-3....
 
27.
Tafrova-Grigorova, A., Boiadjieva, E., Emilov, I., & Kirova, M. (2012). Science teachers’ attitudes towards constructivist environment: A Bulgarian case. Journal of Baltic Science Education, 11(2), 184-193.
 
28.
Tas, G., & Seçken, N. (2009). İlköğretimde "Maddenin İçyapısına Yolculuk" Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkisi. Education Sciences, 4(2), 520-533.
 
29.
Taycı, F., & Uysal, F. (2009). Çorlu’da birici ve ikinci kademe ilköğretim öğrencilerine çevre eğitimi konusunda uygulanan anket çalışması. Fen, sosyal ve çevre eğitiminde son gelişmeler sempozyumu, 18-20.
 
30.
Thornber, J., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (1999). School students’ ideas about air pollution: Hindrance or help for learning? Journal of Science Education and Technology, 8(1), 67-73. https://doi.org/10.1023/A:1009....
 
31.
Uzun, N., & Sağlam, N. (2006). Orta öğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30).
 
32.
Wilder, M., & Shuttleworth, P. (2005). Cell inquiry: A 5E learning cycle lesson. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 41(4), 37-43. https://doi.org/10.3200/SATS.4....
 
33.
Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12).
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215