Keyword: Really Predatory Journal

1 article found.

Editorial

Not Every Predatory Journal is Really Predatory Journal

Milan Kubiatko

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2017, Volume 13, Issue 9, 6041-6043

https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00829a