Keyword: downside realized semi variance

1 article found.

Research Article

Do Trading Volume and Downside Trading Volume Help Forecast the Downside Risk?

Zhifang He, Chuangxia Huang, Xu Gong, Xiaoguang Yang, Fenghua Wen

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2017, Volume 13, Issue 12, 8367-8382

https://doi.org/10.12973/ejmste/78634