Search Results

Keyword: experimental teaching

Research Article

Experimental Teaching Centre Platform "New Engineering" Practice Teaching Mode

Shu-Ying Qu, Tao Hu, Jiang-Long Wu, Xing-Min Hou

EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 13, Issue 7, pp. 4271-4279

https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00810a