Keyword: low-carbon consumption

1 article found.

Research Article

The Rising of Green Society: Low-Carbon Consumption as a Result of Environmental Education in China

Lie’en Weng, Shuigen Hu, Zhujun Tao, Jingrui Xu

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2018, Volume 14, Issue 6, 2169-2183

https://doi.org/10.29333/ejmste/85939