Search Results

Keyword: practical teaching reform

Research Article

Practical Teaching Reform on Computational Thinking Training for Undergraduates of Computer Major

Jian-Bin Ma, Gui-Fa Teng, Gui-Hong Zhou, Chen-Xia Sun

EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 13, Issue 10, pp. 7121-7130

https://doi.org/10.12973/ejmste/78738