Keyword: fractal methods

1 article found.

Research Article

Pedagogical Synergy Based on the Fractal Approach: Content Selection, Training, Control (A Case Study of Mathematical Education)

Evgeniya Nikolaevna Gerasimova, Sveltlana Nikolaevna Dvoryatkina, Vyacheslav Ivanovich Korotkikh, Olga Nikolaevna Masina, Nikolay Petrovich Puchkov, Aleksandr Vladimirovich Usachev, Sergey Victorovich Shcherbatykh

EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 13, Issue 11, November 2017, 7591-7598

https://doi.org/10.12973/ejmste/80303