Keyword: generation mechanism

1 article found.

Research Article

Impact of Conflict Management Strategies on the Generation Mechanism of Miners' Unsafe Behavior Tendency

Ji-Zu Li, Ya-Ping Zhang, Xiao-Guang Liu, Yao-Long Liu, Tian-Ri Wang

EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 13, Issue 6, June 2017, 2721-2732

https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01249a