Search Results

Keyword: heterogeneous linguistic information

Research Article

A Heterogeneous Linguistic MAGDM Framework to Classroom Teaching Quality Evaluation

Xueyang Zhang, Jianqiang Wang, Hongyu Zhang, Junhua Hu

EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 13, Issue 8, pp. 4929-4956

https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00966a