Keyword: safety education

3 articles found.

Research Article

The Formation of Training and Occupational Safety Conditions as a Factor in the Creation of a Favorable Image of an Educational Organization

Mikhail Vinichenko, Andrey Kirillov, Elena Frolova, Natalia Pochinok, Olga Kaurova

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2018, Volume 14, Issue 4, 1229-1237

https://doi.org/10.29333/ejmste/82520

Research Article

Research on Decision-making Behavior Evolution of Government, Coal Mine Enterprises and Employees under Safe Education

Yun Teng, Yan-Qi Wang, Jia-Li Wang, Li-Li Zhang

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2017, Volume 13, Issue 12, 8267-8281

https://doi.org/10.12973/ejmste/80788

Research Article

Relationship Research between Subjective Well-being and Unsafe Behavior of Coal Miners

Ji-Zu Li, Ya-Ping Zhang, Xiao-Jia Wang, Guo-Rui Feng, Bai-Sheng Zhang, Tian-Ri Wang, Xiao-Guang Liu, Jiao-Jiao Qu

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2017, Volume 13, Issue 11, 7215-7221

https://doi.org/10.12973/ejmste/79046