Search Results

Keyword: questionnaire

Research Article

The Perception of Biology by Czech Lower Secondary School Students

Jana Vlckova, Milan Kubiatko, Muhammet Usak

EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 15, Issue 5, Article No: em1714

https://doi.org/10.29333/ejmste/105277

Research Article

Relationship Research between Subjective Well-being and Unsafe Behavior of Coal Miners

Ji-Zu Li, Ya-Ping Zhang, Xiao-Jia Wang, Guo-Rui Feng, Bai-Sheng Zhang, Tian-Ri Wang, Xiao-Guang Liu, Jiao-Jiao Qu

EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 13, Issue 11, pp. 7215-7221

https://doi.org/10.12973/ejmste/79046

Research Article

Pupils’ Attitudes toward Chemistry in Two Types of Czech Schools

Milan Kubiatko, Kristyna Balatova, Jana Fancovicova, Pavol Prokop

EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 13, Issue 6, pp. 2539-2552

https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01239a

Research Article

An Empirical Study of User Experience on Touch Mice

Jyh-Rong Chou

EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 12, Issue 11, pp. 2875-2885

https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.02310a